?انستیتوی ویلیام النسون وایت برگزار می‌کند:

?مواجهه با نژادپرستی، تبعیض و دیگرانگاری
نظراتی از اقصی نقاط جهان

?سخنران: دکتر نهاله مشتاق

?بد بودن به‌قدر کافی: داستان ناگفتهٔ زنان در ایران

۳۰ بهمن ۱۴۰۰
۱۸:۳۰ الی ۲۰ به وقت تهران

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *