?مقالهٔ دکتر نهاله مشتاق تحت عنوان

✳️Spatially Distant But Emotionally Close: A Personal Reflection on Psychoanalytic Distance Training

در آخرین شمارهٔ ژورنال انجمن روانکاوی آمریکا به چاپ رسید.

?چکیدهٔ مقاله را می‌توانید در لینک زیر مطالعه کنید:

https://doi.org/10.1177/0003065120919669.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *