تئودور روزولت
ترجمه: دکتر نهاله مشتاق

آن كه ايراد مى‌گيرد به حساب نمى‌آيد؛ همینطور آنکه لغزش‌های انسان قوی را خاطرنشان می‌کند يا آنكه مى‌گويد چطور باید کسی که کاری سخت انجام داده، بهتر عمل می‌کرد. اعتبار از آن كسى است كه به ميدان مى‌رود؛ كسى كه غرق گرد و خاك و عرق و خون مى‌شود؛ كسى كه با شجاعت مى‌كوشد؛ كسى كه خطا مى‌كند؛ كسى كه دائماً نقص دارد زيرا هيچ تلاشى بدون خطا نيست؛ كسى كه در تلاش است تا كار سخت را به انجام برساند؛ كسى كه اشتياق شديد را مى شناسد و از خودگذشتگى شديد را؛ كسى كه خود را در راهى ارزشمند صرف مى‌كند؛ كسى كه در خوش‌بينانه‌ترين حالت حس پيروزى موفقيت‌هاى بزرگ را مى‌شناسد و در بدبينانه‌ترين آن شكست مى‌خورد، اما حداقل جسورانه مى‌بازد. پس جايگاهش هرگز در كنار آنان كه سرد و بزدل هستند نخواهد بود، آنان كه نه پيروزى را مى‌شناسند و نه شكست را.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *