کارل فیلیو
ترجمه: شهرزاد هاشمی

معمولاً فكر مى‌كنيم به افرادی كه شبیه‌مان هستند نزدیک می‌شویم و افرادی را که با ما تفاوت دارند به دلیل حس انزجاری که ایجاد می‌کنند، کنار می‌گذاریم. من معتقدم که این احساس انزجار به دلیل [احساس] شباهت پیش می‌آید نه به دلیل تفاوت. ما به صورت خودآگاه دیگران متفاوت را کنار می‌گذاریم؛ اما [در واقع] به صورت ناخودآگاه از شباهت متنفر هستیم و توسط ایجاد تفاوت‌های هذیانی از آن اجتناب می‌کنیم. این تفاوت‌های هذیانی با نفرت به دیگری که آن را تولید می‌کند فرافکنی می‌شود تا همان جا نابود شوند. تفاوت‌های آشکار بیرونی که این تفاوت‌های هذیانی به آن ها قلاب می‌شوند، فرافکنی هذیانی و منبع آن که همان نفرت از شباهت است را پنهان می‌کنند.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *