چطور کودکی بد بر بزرگسالی شما اثر می‌گذارد؟

منبع: مدرسه زندگى
ترجمه: دكتر نهاله مشتاق
زيرنويس: اميرحسين نجفى

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *