نظرسنجی دوره یک ساله دیدگاه روانکاوی 1401

نظرسنجی دوره تحلیل 1

نظرسنجی دوره ترنسفرنس 1401

نظرسنجی دوره مفاهیم پایه 1401

نظرسنجی دوره وینیکات 1401

نظرسنجی دوره وینیکات 1401

نظرسنجی دوره رویا 1401

نظرسنجی دوره ابژه 2

نظرسنجی دوره فرویدخوانی 1401

نظرسنجی دوره کیس کنفرانس – دکتر هنربخش

نظرسنجی دوره کیس کنفرانس – دکتر مشتاق

نظرسنجی دوره روانشناسی خود 2

نظرسنجی دوره ابژه 1

نظرسنجی دوره آسیب 1

نظرسنجی دوره مطالعات زنان 1401