[page_header show_title=”0″ bg_color=”#b80404″]

[title style=”center” text=”توضیحات کارگاه” size=”120″]

[row]

[col span__sm=”12″ divider=”true” align=”left” depth=”3″ depth_hover=”3″]

? زمان: پنجشنبه 22 اردیبهشت 1394

?

ظرفیت: 15 نفر

این دوره جهت آشنایی با مفاهیم پایه در نظریۀ فروید طراحی شده‌است.از دانشجویان انتظار می‌رود که پیش از حضور در کلاس، مقالات را مطالعه کرده و برای بحث و مشارکت آمادگی داشته‌باشند. نحوۀ برگزاری کلاس، بحث گروهی خواهدبود. به دلیل لزوم برگزاری کلاس در گروه‌های کوچک، ظرفیت ثبت نام محدود است.

 

31/2/94- 28/3/94- 11/4/94

در هر جلسه 20 صفحه از مقالۀ The Ego and the Id

25/4/94

Neurosis and psychosis

8/5/94

Loss of reality in neurosis and psychosis

5/6/94

Infantile genital organization

19/6/94

ِDissolution of Oedipus complex

26/6/94

Mourning and melancholia

[/col]

[/row]